REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy Regulamin świadczenia usług (zwany dalej Regulaminem) na stronie internetowej https://przychodnia-stonewall.pl w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego https://przychodnia-stonewall.pl
 2. Użyte w niniejszy Regulaminie zwroty i określenia oznaczają:
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług;
  • Usługodawca – Tomasz Rojewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Rojewski z siedzibą w Poznaniu 60-517 przy ul. Szamarzewskiego 24/20 wykonującego działalność leczniczą zarejestrowaną pod NIP 6172145710, REGON 302579354;
  • Przychodnia Stonewall – miejsce wykonywania Usługi przez Usługodawcę lub Lekarza znajdujące się w Poznaniu, przy ul. Półwiejskiej 17/18;
  • Serwis internetowy i/lub Strona internetowa – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym https://przychodnia-stonewall.pl;
  • Osoba pacjencka – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która korzysta z Serwisu internetowego w celu skorzystania z Usług medycznych lub przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej, którzy korzystają w celu udzielenia Świadczenia Zdrowotnego na rzecz tej osoby;
  • Lekarz – lekarz wykonujący praktykę na podstawie umowy, udzielający Świadczenia Zdrowotnego na rzecz Osoby pacjenckiej;
  • Świadczenie Zdrowotne – świadczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy o działalności leczniczej, udzielane Osobie pacjenckiej przez Lekarza;
  • Umowa o Usługę Telemedyczną – umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zawarta pomiędzy Usługodawcą a Osobą pacjencką za pośrednictwem Serwisu internetowego;
  • Usługa medyczna i/lub Usługa– usługa świadczona przez Świadczeniodawcę na rzecz Osoby pacjenckiej mająca za przedmiot Świadczenie Zdrowotne udzielane na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności, bądź w siedzibie Usługodawcy, polegająca na konsultacji medycznej wykonywanej przez Lekarza mogącej zakończyć się m.in e-Skierowania, e-Recepty i e-Zwolnienia.
  • Agent rozliczeniowy – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437 lub HotPay obsługiwany jest przez dwie spółki prawa handlowego (1) ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000655383, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, działająca w charakterze instytucji płatniczej (licencja nr MIP10/2018) nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (2) HotPay B2B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000873149, NIP: 5512647167, REGON: 387677754, działająca w charakterze instytucji płatniczej (licencja nr MIP99/2021) nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego
  • Cennik – wykaz cen znajdujący się na Stronie internetowej Przychodni Stonewall i jej podstronach.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób w jakikolwiek sposób korzystających (dalej zwane Osobami korzystającymi) z niniejszego Serwisu internetowego oraz określa zasady dokonywania zakupu Usług Telemedycznych na jej pośrednictwem.
 2. Dostęp do Regulaminu posiada każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z Serwisu internetowego w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin świadczenia usług” umieszczonego w stopce Serwisu internetowego, a także poprzez zapisanie jego w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 3. Informacje o Usługach w Serwisie internetowym, w tym m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 4. Przy prowadzeniu Serwisu internetowego oraz świadczeniu Usług Telemedycznych, Usługodawca korzysta z oprogramowania do obsługi stron internetowych WordPress, Woocommerce oraz dla realizacji zamówień z oprogramowania Amelia.
 5. Świadczenie wszystkich Usług Telemedycznych dostępnych na niniejszej Stronie internetowej odbywa się odpłatnie, tj. po opłaceniu przez osobę zamawiająca wybranej Usługi.
 6. Osoba korzystająca z niniejszej Strony internetowej zobowiązana jest jej zgodnie z przeznaczeniem, a także zobligowana jest do powstrzymywania się od wszelkich działań mogących zakłócić poprawne jej funkcjonowanie. Zapis niniejszy dotyczy także takiego działania, które powodowałoby umieszczenie na niej treści o charakterze bezprawnym lub godzącym w prawa człowieka i prawa pacjenta.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Świadczenie usług przez Usługodawcę rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Usługodawcę prawidłowo złożonego i opłaconego zamówienia na Usługę.
 2. W przypadku wybrania Usługi, która ma być świadczona za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (Usługa Telemedyczna), wybrany przez Osobę pacjencją Lekarz skontaktuje się z tą osobą w wyznaczonym terminie i czasie wykorzystując w tym celu numer telefonu lub adres e-mail Osoby pacjenckiej.
 3. W przypadku wybrania Usługi, która ma być świadczona w Przychodni Stonewall, Osoba pacjencka zobowiązana jest do udania się osobiście do siedziby Przychodni Stonewall znajdującej się w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 17/18 co najmniej na 10 minut przed planowaną godziną umówionej wizyty z Lekarzem.
 4. W trakcie świadczenia Usługi, Osoba pacjencka może zostać zobowiązana do podania Lekarzowi swoich danych osobowych w celu utworzenia i/oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji medycznej. Dane te zostaną zapisane w Formularzu Wywiadu Medycznego, w którym niezbędne może być wpisanie danych Osoby pacjenckiej w zakresie:
  • imion,
  • nazwisk,
  • numeru PESEL,
  • adresu zamieszkania,
  • danych kontaktowych, 
  • informacji o dotychczas przyjmowanych lekach i chorobach,
  • wyników badań,
  • osób upoważnionych do wglądu w dokumentację medyczną i upoważnionych do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.
 5. Osoba pacjencka zobowiązana jest do podania ww. danych w sposób najpełniejszy, bez zatajania jakichkolwiek faktów i informacji w zakresie, w jakim Lekarz będzie tego wymagał. Osoba pacjencka może posługiwać się wyłącznie danymi swoimi lub osoby, której jest przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.
 6. Usługodawca wskazuje, że wprowadzenie Lekarza w błąd lub niepoinformowanie o wszelkich istotnych z punktu świadczenia Usługi okolicznościach i informacjach, może zagrażać życiu i zdrowiu Pacjenta. Brak tych danych może skutkować również odmową wykonania Usługi.
 7. Na każdym etapie świadczenia Usługi, Osoba pacjencka może zostać poproszona do przedstawienia oryginału lub kserokopii dokumentacji medycznej. Dokumenty te należy dostarczyć Lekarzowi w sposób z nim ustalony.
 8. Osoba pacjencka przed zakupem Usługi zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z nim przed dokonaniem płatności za zamówioną Usługę. Oświadczenie takie Osoba pacjencka składa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie internetowym w procesie zamawiania Usługi.
 9. Pole, o którym mowa w punkcie poprzednim zawiera oświadczenie o treści: „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”. Jednocześnie Osoba pacjencka klikając w słowo „regulamin” w treści ww. oświadczenia może zapoznać się z pełną treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Osoba pacjencka przed zakupem Usługi zobowiązana jest do zapoznania się z Polityką prywatności, do której link Osoba pacjencka ma dostęp w stopce Serwisu internetowego oraz podczas składania zamówienia na Usługę. Osoba pacjencka potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności składając oświadczenie o treści „Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz innych celów, które opisuje nasza polityka prywatności.” Jednocześnie Osoba pacjencka klikając w słowo „polityka prywatności” w treści ww. oświadczenia może zapoznać się z pełną treścią Polityki prywatności. Akceptacja ww. oświadczenia odbywa się poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę” na stronie Zamówienia.
 11. Brak zaakceptowania któregokolwiek z oświadczeń wskazanych w pkt. 8-10 powoduje odmowę przyjęcia zamówienia na świadczenie Usługi przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca, na każdym etapie realizacji Usługi, ma prawo zweryfikować prawdziwość danych podanych w procesie zamawiania Usługi z wykorzystaniem Strony internetowej.
 
 

4. WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Wszystkie Usługi oferowane na niniejszej Stronie internetowej realizowane są przez Lekarza.
 2. Lekarz, w procesie realizacji Usługi może zlecić jej podwykonanie innemu podmiotowi, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Usługi bądź wynika to ze specyfikacji zamówionej Usługi, jak np. badanie krwi zlecone do laboratorium diagnostycznego.
 3. Dostępność Usług uzależniona jest od dostępności Lekarzy, o czym Osoba pacjencka jest informowana poprzez udostępniany na Stronie internetowej kalendarz dostępności Lekarzy.
 4. Przy udzielaniu Świadczeń Zdrowotnych Lekarz postępuje zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, należytą starannością zawodową oraz stosownie do zasad etyki lekarskiej.
 5. W ramach oferowanych Usług na niniejszej Stronie internetowej Świadczeniobiorca nie oferuje Usług finansowanych ze środków publicznych.
 6. Wszystkie Świadczenia Zdrowotne udzielane są w warunkach gwarantujących poufność.
 7. W przypadku wyboru przez Osobę pacjencką Usługi Telemedycznej, Lekarz zobowiązany jest ustalić, czy Świadczenie Zdrowotne udzielone w ramach zamówionej Usługi jest wystarczające i odpowiednie dla problemu zdrowotnego Pacjenta.
 8. W przypadku wykazania przez Lekarza, że zamówiona Usługa Telemedyczna jest niewystarczająca, Lekarz poinformuje Osobę pacjencką o konieczności udzielenia Świadczenia Zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z nim przedstawiając mu zmienioną ofertę na zakupioną Usługę. Osoba pacjencka może odmówić zmiany Usługi. Wówczas przysługuje jej zwrot zapłaconej kwoty za zamówioną Usługę.
 
 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW NA USŁUGI ŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO

 1. Umowę o Usługę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Osobę pacjencją poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę” oraz w kolejnym kroku poprzez opłacenie zamówionej Usługi.
 2. Brak opłacenia zamówionej Usługi, mimo złożenia zamówienia na nią, nie powoduje zawarcia umowy na Usługę.
 3. Wysokość cen za Usługi zawarte są na Stronie internetowej w zakładce „Pełna oferta i cennik„. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w każdym czasie w zakresie oferowanych Usług oraz ich cen bez wcześniejszego powiadamiania. Wprowadzane zmiany mają skutek tylko na przyszłość i tylko dla nowych zamówień Usług.
 4. Przed zawarciem Umowy poprzez niniejszą Stronę internetową, Osoba pacjencka informowana jest o wysokości należnej opłaty podanej w Polskich Złotych. Potwierdzając zamówienie poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”, Osoba pacjencka zobowiązuje się do zapłaty ceny za zamówioną Usługę w stawce określonej w Cenniku na stronie „Pełna oferta i cennik„.
 5. Dokonanie płatności za zamówione Usługi przy wykorzystaniu niniejszej Strony internetowej możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dostarczanego przez Agenta rozliczeniowego, do którego zostanie przekierowana Osoba pacjencja w procesie składania zamówienia na Usługę.
 6. W systemie teleinformatycznym Agenta Rozliczeniowego, Osoba pacjencja dokonuje wyboru metody płatności spośród metod: przelew online, BLIK, karta płatnicza Visa, karta płatnicza MasterCard.
 7. Po weryfikacji płatności przez Agenta Rozliczeniowego, Osoba pacjencja zostanie przekierowana automatycznie na niniejszą Stronę internetową, na której zostanie poinformowana o prawidłowym lub błędnym księgowaniu. Informacja taka zostanie również przesłana przez Agenta rozliczeniowego i/lub Usługodawcę na podany przez Osobę pacjencką adres e-mail.
 8. Osoba pacjencka – po pozytywnej weryfikacji płatności przez Agenta rozliczeniowego – otrzymuje imienną Fakturę VAT za zamówione usługi. Faktura VAT dostarczana jest wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że Osoba pacjencka dokonując zamówienia Usługi z wykorzystaniem niniejszej Strony internetowej wyraża zgodę na otrzymanie takiej Faktury VAT w formie elektronicznej na podany przez siebie adres e-mail.
 
 

6. ZASADY REALIZACJI USŁUGI

 1. Realizacja zamówionej Usługi rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przez Agenta rozliczeniowego poprawnego wykonania płatności przez Osobę pacjencką.
 2. Realizacja Usługi przez Lekarza rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia wizyty w Przychodni Stonewall lub kontaktu telefonicznego z Lekarzem w dniu i o godzinie ustalonej w procesie składania zamówienia na Usługę na Stronie internetowej.
 3. Termin realizacji Usługi może zostać zmieniony na wniosek Świadczeniobiorcy, Lekarza lub Osoby pacjenckiej po uprzednim zaakceptowaniu przez strony umowy nowego terminu. Sposób ustalenia nowych zasad realizacji Usługi odbywa się z wykorzystaniem adresu e-mail lub numeru telefonu Osoby pacjenckiej oraz danych kontaktowych Świadczeniobiorcy.
 4. W przypadkach, gdy wykonanie Usługi wymaga wizyty w siedzibie Przychodni Stonewall, Osoba pacjencka zobowiązana jest zarejestrować się w repecki Przychodni Stonewall w dniu wizyty najpóźniej na 10 minut przed planowaną godziną wizyty (realizacji Usługi). Osoba pacjencka zobowiązana jest do przedłożenia w repecki Przychodni Stonewall dokumentu stwierdzającego tożsamość. Dane zawarte w dokumencie tożsamości muszą być zgodne z danymi podanymi w procesie zamawiania Usługi z wykorzystaniem Strony internetowej.
 5. W przypadku, gdyby Osoba pacjencka nie stawiła się w ww. terminie w recepcji Przychodni Stonewall w wyznaczonym czasie, dochodzi do odmowy udzielenia Świadczenia Zdrowotnego, z tym zastrzeżeniem, że umowę o Usługę uważa się za wykonaną, a Osobie pacjenckiej nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty za zamówioną Usługę.
 6. W przypadkach, gdy wykonanie Usługi wymaga przeprowadzenia przez Lekarza rozmowy telefonicznej z Osobą pacjenką, Lekarz dokonuje trzykrotnej próby kontaktu z Osobą pacjencką na wskazany w zamówieniu numer telefonu. Druga i trzecia próba kontaktu z Osobą pacjencką zostaje podjęta w odstępie nie mniejszym, niż 3 minuty od uprzednio wykonanej próby.
 7. W przypadku gdy po trzech próbach nawiązania połączenia telefonicznego z Osobą pacjencką nie dojdzie do skutecznego połączenia, dochodzi do odmowy udzielenia Świadczenia Zdrowotnego, z tym zastrzeżeniem, że umowę o Usługę uważa się za wykonaną, a Osobie pacjenckiej nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty za zamówioną Usługę.
 8. Przyjmuje się, że chwilą wykonania zamówionej Usługi udzielenia Świadczenia Zdrowotnego jest zakończenie wizyty w Przychodni Stonewall lub zakończenie rozmowy telefonicznej Lekarza i Osoby pacjenkiej w przypadku Usługi realizowanej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 
 

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Osoba pacjencka może w każdej chwili zrezygnować z zamówionej Usługi wysyłając odpowiednią wiadomość na adres kontakt@przychodnia-stonewall.pl. Rezygnacja nie jest możliwa, jeśli Usługodawca rozpoczął realizacje zamówionej Usługi. Umowa zostaje rozwiązania z chwilą złożenia takiego oświadczenia chyba, że Usługodawca rozpoczął realizację świadczenia Usługi.
 2. Usługodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w przypadku naruszenia przez Osobę pacjencką niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca składa odpowiedniej oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail Osoby pacjenckiej podany w procesie zamawiania Usługi. Umowa zostaje rozwiązania z chwilą złożenia takiego oświadczenia.
 3. Z chwilą rozwiązania Umowy, Usługodawca dokonuje zwrotu opłaty poniesionej przez Osobę pacjencką w związku z zamówioną Usługą. Zwrot opłaty następuje z wykorzystaniem systemu Agenta rozliczeniowego i na rachunek bankowy, który został obciążony podczas składania zamówienia na Usługę. Usługodawca dokonuje zwrotu bezzwłocznie, jednak nie później, niż w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy. 
 

8. REKLAMACJE

 1. Osobie pacjenckiej, która dokonała zamówienia Usług za pośrednictwem Strony internetowej przysługuje prawo do reklamacji. 
 2. Reklamacje składa się za pośrednictwem adresu e-mail pisząc na adres kontakt@przychodnia-stonewall.pl bądź osobiście w siedzibie Przychodni Stonewall w Poznaniu, przy ul. Półwiejskiej 17/18.
 3. Osoba składająca reklamacje, w treści reklamacji podaje swoje dane osobowe umożliwiające identyfikację, adres e-mail  oraz opisuje przedmiot reklamacji i zakres żądania rozpatrzenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje wszystkie reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji informując osobę ją składającą o rezultacie. 
 5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres e-mail wskazany w treści reklamacji. 
 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Osoby pacjenckiej, w przypadku powstania szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Wyłącznie odpowiedzialności Usługodawcy wobec Osoby pacjenckiej następuje z chwilą, gdy nie poinformowała ona Lekarza o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację Usługi lub podania przez Osobę pacjencką niekompletnych lub niepełnych informacji o stanie zdrowia. 
 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kontaktach z Osobami pacjenckimi , Usługodawca korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat).
 2. Adres email: kontakt@przychodnia-stonnewall.pl jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że będą one miału skutek wyłącznie na przyszłość dla zamówień na Usługi złożonych po dniu opublikowania zmian.