POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych stanowi dla nas jeden z najwyższych priorytetów. Jako podmiot świadczący usługi medyczne podejmujemy wszelkie odpowiednie środki, aby zapewnić naszym osobom pacjenckim prywatność.

Dokument ten wyjaśnia, w jaki sposób dane osób użytkujących serwis przychodnia-stonewall.pl są zbierane, przechowywane i przetwarzane. Dokument ten ma zastosowanie do wszystkich sytuacji i przypadków, w których następuje udostępnienie danych osobowych z wykorzystaniem strony internetowej https://przychodnia-stonewall.pl

Podmiot odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści, w szczególności, gdy nastąpi zmiana zakresu oferowanych Usług, zmiana przepisów prawnych w zakresie objętym polityką prywatności lub w innym przypadku, który będzie uzasadniał taką zmianę.

Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej polityce mowa o Administratorze lub Przychodni Stonewall rozumie się przez to Tomasza Rojewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Rojewski z siedzibą w Poznaniu 60-517 przy ul. Szamarzewskiego 24/20 wykonującego działalność leczniczą zarejestrowaną pod NIP 6172145710, REGON 302579354.

 

1. ADMINISTRATOR

 1. W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Tomasz Rojewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Rojewski z siedzibą w Poznaniu 60-517 przy ul. Szamarzewskiego 24/20 wykonujący działalność leczniczą zarejestrowaną pod NIP 6172145710, REGON 302579354 zwana w dalszej części niniejszego dokumenty Przychodnią Stonewall.
 3. Przychodnia Stonewall wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez kontakt e-mail administrator@przychodnia-stonewall.pl lub w siedzibie Przychodni Stonewall pod adresem: ul. Półwiejskiej 17/18, 61-885 Poznań. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Tomasz Rojewski

 

2. TWOJE DANE OSOBOWE

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej https://przychodnia-stonewall.pl możemy poprosić Cię o podanie Twoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamawianej usługi. Podane przez Ciebie dane mogą być wykorzystywane przez Przychodnię Stonewall między innymi w następujących celach:

 • w związku z realizacją zamówionej usługi na Twoją rzecz przez Przychodnię Stonewall (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przychodni Stonewall, w tym wynikających z ustaw podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • kontaktu z Tobą w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • prowadzenia marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • tworzenia i prowadzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć Przychodni Stonewall do marketingu własnego oraz dla podwyższania jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • zapewnienie funkcjonalności strony internetowej znajdującej się pod adresem https://przychodnia-stonewall.pl, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do podanych przez Ciebie danych osobowych mogą mieć podmioty zewnętrzne, z którymi Przychodnia Stonewall zawarła stosowne umowy bądź którym Przychodnia Stonewall będzie zobowiązana te dane udostępnić, jak np.:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych;
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach;
 • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji;
 • bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, w tym systemu Tpay obsługującego płatności online;
 • firmom prowadzącym działania marketingowe;
 • dostawcy usług hostingowych na zasadach określonych w zawartej przez Przychodnię Stonewall umowie powierzenia przetwarzania danych;
 • firmom wykonującym dla Przychodni Stonewall usługi serwisowania strony internetowej znajdującej się pod adresem https://przychodnia-stonewall.pl.

 

4. TWOJE PRAWA

 1. W związku z obowiązującymi przepisami, przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją);
  • przenoszenia swoich danych osobowych.
 2. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
 3. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

5. DOBROWOLNOŚĆ DANYCH

Podanie danych osobowych, które zostały oznaczone jako wymagane w formularzach jest niezbędne do zawarcia umowy i rozliczenia prowadzonej działalności a także wywiązania się przez Administratora z wymogów wskazanych prawem. W pozostałym zakresie, w tym w zakresie przetwarzania danych do celów marketingowych, podanie danych jest dobrowolne.

 

6. METODY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Strona internetowa Przychodni Stonewall znajdująca się pod adresem https://przychodnia-stonewall.pl korzysta z szyfrowanego połączenia SSL z wykorzystaniem protokołu HTTPS w celu ochrony Twoich danych osobowych. Szyfrowanie te powoduje, że wprowadzone przez Ciebie dane osobowe na stronie internetowej Przychodni Stonewall zostaną zaszyfrowane na Twoim urządzeniu, na którym je podajesz i będą mogły być odczytane tylko na docelowym serwerze, na którym będą przechowywane.
 2. Hasła osób, które mają dostęp do Twoich danych osobowych z wykorzystaniem serwisu internetowego https://przychodnia-stonewall.pl przechowywane są w postaci hashowanej, która to działa jednokierunkowo i stanowi aktualny standard przechowywania i ochrony haseł.
 3. W celu ochrony danych osobowych Przychodnia Stonewall wykonuje regularnie zapasowe kopie bezpieczeństwa oraz dokonuje stale aktualizacji oprogramowania odpowiedzialnego za funkcjonowanie serwisu internetowego https://przychodnia-stonewall.pl

 

7. ISTOTNE INFORMACJE

Serwis internetowy https://przychodnia-stonewall.pl:

 • jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach firmy AttHost Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35 lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531899, NIP 7743221825, REGON 360176289;
 • jest serwisowany (dostęp z poziomu administratora serwisu) przez firmę DS7 Paweł Dworak-Sokołowski z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 14/6, 61-863 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod NIP 6912489028, REGON 022164411;
 • korzysta z plików cookies oraz narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics oraz Facebook Pixel i w związku z tym odbiorcami niektórych Twoich danych mogą być podmioty mające swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym Przychodnia Stonewall zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobom, których dane dotyczą;
 • może przechowywać w Twojej przeglądarce pliki cookies, które pomagają w prawidłowym działaniu niektórych funkcji dostępnych na stronie internetowej https://przychodnia-stonewall.pl, takich jak m.in. utrzymywanie sesji osoby użytkującej stronę oraz w celu realizacji zamawianych usług. Oprogramowanie (przeglądarka internetowa) służąca do przeglądania stron internetowych przeważnie dopuszcza przechowywanie takich plików przez określony w parametrach tych plików czas lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą naszą stronę internetową. Ograniczenie stosowania plików cookies może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcje dostępne na naszej stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez podmioty takiej jak Google czy Facebook do celów analitycznych i statystycznych.

 

8. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

 1. Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej https://przychodnia-stonewall.pl
 2. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz do przeglądania strony internetowej https://przychodnia-stonewall.pl: